Hotel Elit, 1081 Budapest, Rákóczi út 67.
tel.: +36 1 785 8095 email: info@hotelelit.hu

Adatkezelési nyilatkozat

E-mail Nyomtatás PDF

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett 1081 Budapest, Rákóczi út 67. szám alatt található Hotel Elit („Hotel”) szálláshely vendégeit, továbbá a http://www.elithotel.hu/ weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi, valamint bárki számára hozzáférhető, arról másolat kérhető az Adatkezelő által üzemeltetett 1081 Budapest, Rákóczi út 67. szám alatt található Hotel Elit („Hotel”) szálláshely recepcióján.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

 

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. 1. Az adatkezelő adatai

 

Név:                            Elit Motel Közösségi Szálláshely Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                    1081 Budapest, Kenyérmező utca 2.

Cégjegyzékszám:        01-09-938907

Adószám:                   22685052-2-42

Képviseli:                   Jávorka-Pesti Dóra Erika ügyvezető

Telefon:                      +36 1 785 8095

Email cím:                  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 1. 2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

 

 1. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

 

Név:                     Serpentarius Software Kft.

E-mail:                  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Levelezési cím:     1064 Budapest, Vörösmarty utca 67.

 

A tárhely-szolgáltató által hozzáférhető személyes adatokat az 5. pont szerinti táblázat tartalmazza.

 

 1. A könyvelési, és beszámolási kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut:

 

Név:                     Revizor Társak 2011 Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:               2162 Őrbottyán, Bercsényi Miklós utca 2/b

E-mail:                    Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

A könyvelő által hozzáférhető személyes adatokat az 5. pont szerinti táblázat tartalmazza.

 

 1. 3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

 

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)

 

 1. 4. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

4.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

 

4.2. Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

 

4.3. Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

 

4.4. Pontosság

Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

 

Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

 

4.5. Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

 

4.6. Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

 

Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott.

 

 1. 5. Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy foglalást kizárólag a booking.com oldalon keresztül tudnak leadni. A foglalás leadását követően a booking.com továbbítja részünkre a kapcsolatfelvételhez, foglalás kezeléséhez szükséges adatokat. A Hotelbe történő bejelentkezéskor kitöltendő Bejelentő lapon további adategyeztetés, adatbekérés történik, melynek célja kizárólag az Önök által igényelt szolgáltatás teljesítése, továbbá a szálláshelyek számára előírt jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy a Hotel területén kép rögzítését végző elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk, melynek használatára a Hotel bejáratánál felhívjuk az Önök figyelmét. A kamera alkalmazására az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor. Az Adatkezelő jogos érdeke a Hotelben található vagyon (technikai eszközök, berendezések, vendégek vagyontárgyai, készpénz) védelme, az ott tartózkodó munkavállalók, szállóvendégek életének, testi épségének, és személyes szabadságának védelme, bűncselekmény elkövetése esetén az elkövető személyének azonosítása, jogsértés tetten érése, jogsértések megelőzése. Az érdekmérlegelési teszt eredményeként a jogos érdekkel arányos, és szükséges a hotelbe belépő, bent tartózkodó személyek személyes adat védelméhez, képmáshoz való jogának korlátozása.

 

A kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az alábbi táblázatban tájékoztatjuk:

Adatkezelési célok

Adatkezelés jogalapja

Érintettek kategóriái

Kezelt adatok köre

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül?

Adatkezelés időtartama

Adattovábbítás/Adatforrás

Foglalás leadása, foglalás kezelése, kapcsolattartás, kedvezmény igénybevétele (bankkártya adatok)

szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A booking.com oldalon keresztül szobafoglalást leadó ügyfelek

Foglaló vendég neve, e-mail cím, telefonszám, bankkártya adatok (amennyiben igénybe kívánja venni a bankkártya adatok megadásával járó kedvezményeket)

ügyvezető, recepciós munkatárs

A szolgáltatás teljesítéséig.

Nincs adattovábbítás.

Az adatok harmadik személytől származnak. Az adatok forrása: booking.com!

 

Adategyeztetés a hotelbe történő bejelentkezéskor

szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

 

Hotelbe bejelentkező ügyfelek

Név, Születési hely, idő, állampolgársága, lakóhely, érkezés, távozás időpontja, 70 év feletti 18 év alatti vendégek száma

ügyvezető, recepciós munkatárs

A szolgáltatás teljesítését követő 5 év

Nincs adattovábbítás.

Idegenforgalmi adó bevallási, és nyilvántartási kötelezettség teljesítése

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges* - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Szállóvendégek

vendég neve, címe, az eltöltött vendégéjszakák száma, a szállásdíja és a beszedett adó összege

ügyvezető

A szolgáltatás teljesítését követő 5 év

Könyvelő

Számviteli bizonylat kiállítása

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges** - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Szállóvendégek

Számlázási név

Számlázási cím

(Adószám)

ügyvezető,

recepciós munkatárs

A számla kiállítását követő 8 év

Könyvelő

2007. évi II. törvény 73. § (2) bekezdése által előírt nyilvántartási kötelezettség teljesítése

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

harmadik országbeli állampolgár ügyfelek

családi és utónév,

születési családi és utónév;

előző családi és utónév;

születési hely és idő;

nem;

anyja születési családi és utóneve;

állampolgárság vagy hontalan státusz,

az úti okmány azonosító adatai;

a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja;

a vízum vagy tartózkodási engedély száma és

beutazás időpontja, helye

ügyvezető, recepciós munkatárs

A szolgáltatás teljesítését követő 5 év

Nincs adattovábbítás

Minőségi kifogások kezelése

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges*** - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

panaszt, szavatossági kifogást előterjesztő ügyfél

Név,

Lakcíme, E-mail címe,

a panasszal érintett szolgáltatás és a panasz leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja

ügyvezető, recepciós munkatárs

A szolgáltatás teljesítését követő 5 év

Nincs adattovábbítás.

vagyonvédelem, élet, testi épség, és személyi szabadság védelme

jogos érdeke – GDPR 6. cikk f) pont

hotel épületébe belépő- és távozó személyek, a kamera látószögében (lásd melléklet) tartózkodó személyek, és munkavállalók

Képmás

ügyvezető

3 munkanap

Nincs adattovábbítás.

* Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelete alapján az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a beszedést követő hó 15-éig adóbevallást kell benyújtania. A rendelet 10. §  (1) és (2) bekezdése alapján: Az adóbeszedésre kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amelyből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma  és a fizetett szállásdíj összege. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíjat és a beszedett adó összegét. A 70 év feletti vendégek mentesülnek az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alól.

**az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §

*** a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7), 46. § (3) bekezdés

 1. 6. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A Honlap a látogatása során nem alkalmaz sütiket.

 1. 7. Az értintettek jogai

7.1. Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.

Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap).

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 9. pont tartalmazza.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a kamerafelvételekről másolat nem kérhető ki, tekintettel arra, hogy azzal a kamerafelvételeken szereplő további személyek személyes adat védelméhez való joga sérülne.  A kamerafelvételről másolat hatósági, vagy bírósági megkeresésre adható ki.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

7.3. Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.4.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton).

A kérelmet a 9. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

7.6.Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén).

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 9. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

 1. 8. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

 1. 9. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Postai cím: 1081 Budapest, Kenyérmező utca 2.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld az Érintettnek, kivéve 7.1. pontban foglalt kérelmek. A kérelmek vizsgálatára, és megválaszolására kijelölt személy az ügyvezető.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

 1. 10. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

 1. 11. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek a Honlap használatával, illetőleg a foglalás leadásával, bejelentkezéssel jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

Hatályos: 2018. május 25-től.

Melléklet:

Sorszám

Kamera helye

Látószöge

1.

Bár

Bárpult

2.

Recepció

Recepciós pult

4.

Lépcsőház

Lépcső

5.

Lépcsőház

Hátsó bejárat